Afhandeling meldingen - tuchtrecht

Bij en rond de vele wedstrijden die er jaarlijks worden gespeeld, worden af en toe mogelijke tuchtrechtelijke strafbare feiten gemeld. De meeste tuchtzaken komen voort uit wangedrag voor, tijdens of na een wedstrijd of uit overtredingen van de gedragscodes en reglementen.

De tuchtzaken binnen de KNLTB worden behandeld door vier onafhankelijke organen:

  • Compliance Officer: De CO is belast met de detectie van misdragingen en is bewaker van de integriteit van de tennissport. Alle meldingen over (vermoedelijke) misdragingen moeten hier binnenkomen. De CO doet een eerste beoordeling van de melding, eventueel in samenspraak met de Integriteitscommissie. De CO kan ervoor kiezen om de zaak over te dragen aan de Aanklager van de KNLTB.
  • Aanklager: De Aanklager beoordeelt of de melding binnen de kaders van de meldregeling valt en of een tuchtrechtzaak aanhangig wordt gemaakt bij de Tuchtraad. De Aanklager kan ook een schikking treffen.
  • Tuchtcommissie: Het deel van de Tuchtraad dat daadwerkelijk belast is met de uitvoering van de tuchtrechtspraak van de KNLTB in eerste aanleg in een specifieke zaak. De Tuchtcommissie beoordeelt de misdraging die op en/of om de tennisbaan heeft plaatsgevonden.
  • Commissie van Beroep: Wanneer je het niet eens bent met een uitspraak van de Tuchtcommissie, kun je in beroep gaan bij de Raad van Beroep. De Commissie van Beroep is het deel van de Raad van Beroep dat daadwerkelijk belast is met de uitvoering van de tuchtrechtspraak van de KNLTB in hoogste instantie in een specifieke zaak. De Commissie van Beroep beoordeelt of het beroep gegrond is of niet en of de opgelegde straf gehandhaafd blijft of niet.

Bekijk de informatiebrochure voor een uitleg van het gehele proces bij je in een tuchtzaak betrokken bent.

Jaarverslag Fair Play KNLTB 2016

Sinds januari 2016 werkt de KNLTB volgens het nieuwe Fair Play systeem: alle doelgroepen binnen het tennis zijn hierover geïnformeerd en de vernieuwde tuchtgremia zijn van start gegaan.

In 2016 zijn in totaal 72 meldingen behandeld in het kader van Fair Play. Deze 72 meldingen varieerden van adviesvragen van verenigingen of spelers tot meldingen die door de Raad van Beroep zijn gegaan. De inhoud van de meldingen betrof vooral onsportief gedrag (bijvoorbeeld uitschelden), wangedrag, maar ook grensoverschrijdend gedrag.

In het kader van de kwalitatieve waarborgen van NOC*NSF heeft de KNLTB een overzicht gemaakt van alle meldingen die in 2016 zijn binnengekomen. Bekijk hier het jaarverslag.